Obchodné podmienky

 1. Obchodné podmienky
  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o., so sídlom náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín, IČO: 29283329, zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 70836 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom telefonickej či osobnej konzultácie. Objednávku tejto konzultácie je možné uskutočniť tiež prostredníctvom webových stránok umiestnených na internetovej adrese www.zdravisusmevem.cz (ďalej len „webová stránka“).
  2. 1. Produktom sa rozumie „Revitalizační plán“ (ďalej jen „produkt“). Produkt je zostavený po vyplnení dotazníka, na základe kupujúcim pravdivo poskytnutých informácií, potrebných k vytvoreniu odpovedajúceho produktu. Na základe dotazníka je pre kupujúceho vytvorený produkt formou brožúry. Tento produkt je zostavený a určený výhradne pre kupujúceho a pre jeho osobné užitie. Kupujúci sa objednaním zaväzuje, že nebude osobný výživový plán ďalej šíriť a poskytovať ho tretím stranám. Ďalšie šírenie produktu tretím stranám môže mať negatívne zdravotné následky, za ktoré spoločnosť ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť.
  3. Objednávka je považovaná za prijatú vo chvíli, kedy kupujúci vyplní svoje údaje a stlačí tlačidlo odoslať. Od tohoto okamžiku je objednávka záväzná pre obe strany. Produkt bude pripravený do 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho včas informovať prostredníctvom kupujúcim zvoleného komunikačného prostriedku (email, telefón, sms). Kupujúci si taktiež v objednávke zvolí spôsob doručenia produktu a to buď elektronickou formou či doručením na adresu kupujúceho prostredníctvom zásielkových spoločností podľa výberu alebo osobným odberom na adrese prevádzkovne spoločnosti ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM, s.r.o., 51. Budova areálu Svit, J.A. Bati 5645, 760 01 Zlín. Ceny prepráv prostredníctvom zásielkových služieb sa riadia platným cenníkom jednotlivých dopravcov a cena je určená vo chvíli uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 1. Cena Produktu z4. závisí na rozsahu zdravotných problémov Kupujúceho a pohybuje sa od 350 – 560 Kč v elektronickej podobe (prípadne + poštovné, balné, Tlač – pokiaľ si klient vyžiada plán na dobierku).

 

Nadštandardné služby je možné si priobjednať podľa platného cenníka ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o.

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

Predávajúci požaduje po kupujúcom platbu vopred pri vyzdvihnutí plánu v elektronické podobe. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí produktu. V prípade bezhotovostnej platby prevodom je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V tomto prípade je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu pod variabilným symbolom, ktorý je uvedený na daňovom doklade. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena uhradená dňom pripísania čiastky na účet predávajúceho.

Cenu produktu a prípadné náklady spojené s dodaním produktu podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť:

 • V hotovosti na sídle spoločnosti ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM, s.r.o., 51. Budova areálu Svit, J.A. Bati 5645, 760 01 Zlín
 • V hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
 • Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č.: 2500674844 / 2010, vedený u Fio banka a.s.
  1. Reklamácie sa riadia platným právnym poriadkom s prihliadnutím k charakteru produktu a ponúkanej služby. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť osobne v sídle prevádzkovne spoločnosti ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM, s.r.o., 51. Budova areálu Svit, J.A. Bati 5645, 760 01 Zlín, prípadne telefonicky či elektronicky. Reklamácia bude posúdená predávajúcim. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný v zákonnej lehote.
  2. Odstúpením od zmluvy: Kupujúci nemôže podľa ustanovenia § 1837, písm. d) Občianskeho zákonníka odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu osobného charakteru produktu, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.
  3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchýlne zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovenými obchodnými podmienkami.
  4. Ustanovenie obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je môžné uzatvoriť v českom jazyku.
  5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 1. ochrana osobných údajov
  1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
  2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
  3. Kupujúci súhlasí so spracovaným osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Ak si kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaným osobných údajov predávajúcim taktiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaným osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.
  4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
  5. Spracovaným osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.
  6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v papierovej podobe neautomatizovaným spôsobom.
  7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
  8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstrániť takto vzniknutý stav.

 

 1. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovanie svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúce náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 1. Ostatné dojednania
  1. Zmluvné strany sa uzatvoreným kúpnej zmluvy dohodli, že prípadné spory sa budú riadiť českým právnym poriadkom.

 

V Zlíne dňa 1.12.2014                                                                                                                            ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM, s.r.o.